FAQ

Heeft u een vraag over eFarma, hoe te bestellen, verzenden en ontvangen, medicatie of een andere vraag? Kijk dan of uw vraag beantwoord wordt in de veelgestelde vragen hieronder.

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Neemt u dan contact met ons op. Zie hiervoor onze contactgegevens rechtsboven op deze pagina.

 • Samenwerking FBTO eFarma
  • Heeft apotheek eFarma een contract met FBTO?

   Heeft apotheek eFarma een contract met FBTO?


   Ja, apotheek eFarma heeft een contract met FBTO.

  • Wat voor soort contract heeft apotheek eFarma met FBTO?

   Wat voor soort contract heeft apotheek eFarma met FBTO?


   Een preferentie contract. Dit betekent dat u het merk ontvangt dat door FBTO is aangewezen. FBTO vergelijkt alle prijzen van een aantal geneesmiddelen en wijst één of meer merken aan, die u vergoed krijgt uit de basisverzekering.

   FBTO maakt met leveranciers van geneesmiddelen de afspraak dat elke apotheek de door FBTO ingekochte geneesmiddelen kan leveren.

  • Bepaalt FBTO welke medicijnen ik moet innemen?

   Bepaalt FBTO welke medicijnen ik moet innemen?
   Je apotheek bepaalt samen met je huisarts of specialist welk medicijn het beste bij je past. Wij bepalen niet welke medicijnen worden vergoed.


 • Medicijnen
  • Heb ik recht op alle geneesmiddelen?

   Heb ik recht op alle geneesmiddelen?

   Ja. FBTO heeft met apothekers afspraken gemaakt over het gebruik van zo veel mogelijk merkloze geneesmiddelen. Deze zijn namelijk stukken goedkoper dan geneesmiddelen met een merk. Wanneer uw arts het medisch noodzakelijk (link naar medische noodzaak) vindt dat u een geneesmiddel met merk moet hebben, moet hij dit aangeven op het recept. Omdat het merkmedicijn dezelfde werkzame stof heeft als goedkopere alternatieven is kans hierop klein. Mocht het toch noodzakelijk zijn, dan krijgt u in de apotheek het merkgeneesmiddel.

  • Medische noodzaak

   Wat is medische noodzaak?
   Binnen de diverse soorten vergoedingsbeleid die de zorgverzekeraars in Nederland hanteren (preferentiebeleid, IDEA-model, laagste prijsgarantie etc.) moeten de zorgverzekeraars ruimte bieden om tegemoet te komen aan verzekerden die op medische gronden het aangewezen geneesmiddel niet kunnen gebruiken. Men noemt dit "Medische Noodzaak" (MN).

   Het gaat hier om een hoge uitzondering; slechts als het medisch onverantwoord is dat u behandeld wordt met een door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel bestaat aanspraak op een ander geneesmiddel. Gedacht moet worden aan aantoonbare verminderde werkzaamheid, bijwerkingen en/of allergische reacties.

   Vergoeding van een dergelijk middel in afwijking van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar is dus een uitzondering. Wij hanteren daarom het volgende beleid:

   1. De arts heeft Medische Noodzaak (MN) op het recept vermeld.
   2. Er moet aangetoond worden dat het preferente middel eerder door een apotheek is verstrekt. Er moet dus uit de afleverhistorie van de apotheek blijken dat het met het preferente middel is geprobeerd. Apotheek eFarma vraagt u daarom een uitdraai van de afleverhistorie te overleggen waaruit dit blijkt.
   3. Er wordt door apotheek eFarma een hulpstoffen analyse gedaan. Door de samenstelling van het preferente middel en de (eventuele)overige middelen die u gebruikt te vergelijken, bekijken wij welke hulpstoffen verantwoordelijk kunnen zijn voor de ongewenste bijwerkingen, en in de literatuur als verdachte hulpstoffen zijn aangemerkt. Zo vallen hulpstoffen die in de normale voeding worden gebruik zoals rijst- of aardappelzetmeel af.
   4. Er wordt nagegaan of verschillen in het afgifte- en opnamepatroon (bio-availability) verantwoordelijk kunnen zijn voor een verminderde effectiviteit of verhoogde kans op bijwerkingen. Bij sommige middelen is dit van invloed (b.v. anti-epileptica), bij andere middelen is dit niet relevant.
   5. Aan de hand van de bovenstaande gegevens bepaalt de apotheker, zo-nodig in overleg met de voorschrijver of er tot vergoeding kan worden overgegaan. Zo niet, dan wordt het middel niet vergoed en komt het medicijn voor eigen rekening. U ontvangt daarvoor dus een nota.

   N.B.
   Apotheek eFarma is altijd bereid het door u gewenste middel te verstrekken. Indien leverbaar kunt u het gewenste middel dus verkrijgen, zonder vergoeding door uw zorgverzekeraar. Vallen uw medicijnkosten binnen uw eigen risico? Kies dan voor "zelf betalen".

  • Moet ik mijn medicijnen betalen of declareert apotheek eFarma?

   Moet ik mijn medicijnen zelf betalen of declareert apotheek eFarma bij FBTO?
   Medicijnkosten van geneesmiddelen die onder de basisverzekering vallen declareert apotheek eFarma rechtstreeks bij FBTO.

   Ontvangt u wel een factuur van apotheek eFarma? Dan is dit omdat:
   -  U moet bij betalen voor het geleverde product
   - Het geleverde product helemaal niet vergoed wordt
   - U het middel alleen uit de aanvullende verzekering vergoed krijgt.

   Via de medicijnkostencalculator (Link medicijncalculator) op de website van apotheek eFarma kunt u zien wat u betaald.

   N.B. apotheek eFarma heeft geen contract voor hulpmiddelen (verbandmiddelen, katheters, glucosetestmateriaal, incontinentiemateriaal etc). Wanneer u dit bij apotheek eFarma besteld moet u deze producten zelf betalen.

  • Waarom vergoedt FBTO een apotheekbereiding niet?

   Er is vanaf 1 januari 2016 1 vergoedingenlijst voor apotheekbereidingen. Waarom vergoedt FBTO een geneesmiddel vanaf 1 januari niet?


   Dat kan omdat er bijvoorbeeld niet genoeg bewijs is dat een geneesmiddel het juiste effect heeft. Of omdat het niet werkzaam is. Ook kan het zijn dat er een geregistreerd alternatief geneesmiddel is. Of de bereiding is niet met het juiste doel gedaan. Of een vergelijkbaar geneesmiddel wordt ook niet vergoed.

  • Wat als mijn geneesmiddel niet meer vergoedt wordt?

   Er is vanaf 1 januari 2016 1 vergoedingenlijst voor apotheekbereidingen. Wat moet ik doen als mijn geneesmiddel vanaf 1 januari 2016 niet meer wordt vergoed?


   Vraag aan je behandelend arts of er een vervangend geneesmiddel is die voor jou hetzelfde werkt en die wel wordt vergoed. Is die er niet? Dan moet je het geneesmiddel zelf betalen. Het kan zijn dat we in sommige gevallen andere afspraken met je maken. En het geneesmiddel wel vergoeden. Bijvoorbeeld als je een verklaring van je arts hebt waarin staat dat jouw geneesmiddel medisch noodzakelijk is. Wij beoordelen dan die verklaring.

  • Toestemming geven voor medicatie-overdracht

   Toestemming geven om gegevens te delen, waarom eigenlijk?

   Om de patiëntveiligheid te verhogen is het belangrijk om uw medicatieoverzicht actueel te houden. Daarmee wordt voorkomen dat er medicatiefouten optreden, bijvoorbeeld omdat bepaalde medicijnen elkaar niet verdragen, of omdat u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.

   Concreet betekent dit dat wanneer u vaste patiënt bij eFarma bent, u naar een andere apotheek kunt voor spoedgevallen omdat deze apotheek via ons over uw medicatiehistorie kan beschikken en de spoedmedicatie kan controleren. Bent u incidenteel patiënt (passant), dan vragen wij uw gegevens op bij uw lokale apotheek. Deze medicatie-overdracht verhoogt dus niet alleen uw medicatieveiligheid, maar ook uw keuzevrijheid.

   Om uw medicatieoverzicht op te vragen bij, of te verstrekken aan uw lokale apotheek hebben wij uw toestemming nodig. Dan kunnen wij zo nodig de apotheek en uw huisarts informeren over de door eFarma verstrekte medicatie.

   Overigens, wanneer geen elektronische communicatie mogelijk is wisselt eFarma de medicatiegegevens uit per fax.

   Vanaf 2013 kunnen de gegevens worden geraadpleegd via een beveiligd netwerk waarop huisartsen en apotheken zijn aangesloten: de Zorginfrastructuur, voorheen het Landelijk Schakelpunt of EPD genoemd. Dit systeem bevat een verwijsindex waarmee de benodigde gegevens bij de zorgverlener vanuit zijn eigen systeem worden opgehaald. Op de zorginfrastructuur zelf worden dus geen medicatiegegevens bewaard, maar alleen doorgeschakeld. De benaming EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) is dus eigenlijk verwarrend, want het dossier is niet één dossier op één centrale plek, maar bestaat uit een elektronisch schakelpunt om zorgverleners eenduidig te kunnen laten communiceren met elkaar.

   De zorginfrastructuur wordt beheerd door de Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie, VZVZ. Meer informatie over de zorginfrastructuur vindt u hier.

   U kunt toestemming geven door -na inloggen- terug te keren op deze pagina, klik dan hier. U kunt ook het toestemmingsformulier downloaden (pdf).

    

   VZVZ medische gegevens delen                Toestemmingsformulier medicatieoverdracht                VZVZ folder    

  • Ander medicijndoosje door afspraken met apothekers?

   Krijg ik telkens een ander medicijndoosje door de afspraken die FBTO met apothekers heeft?

   Nee, in principe niet. Door de afspraken die FBTO heeft gemaakt met de apothekers proberen we het aantal wisselingen zo laag mogelijk te houden. Het kan voorkomen dat het doosje er anders uitziet omdat het van een andere fabrikant komt. Maar dat zal eerder uitzondering zijn dan regel.

  • Wordt mijn medicatie vergoed?

   Ik wil graag weten of mijn medicatie vergoed wordt. Zo niet, hoeveel kost mijn medicatie dan?

   De kosten en vergoedingen voor de meeste medicijnen kunt u berekenen via onze handige medicijnkosten calculator.

   Deze vindt u hier: https://www.efarma.nl/pages/medicijnprijzen.htm

   De kosten worden berekend per verzekeraar (voor iedere verzekeraar gelden andere tarieven). Eventuele toeslagen worden bij de berekening meegenomen.

  • Waarom medicatiebewaking en medicatie-overzicht

   Gegevens over uw medicijngebruik en (chronische) ziektes zijn voor ons van belang om u verantwoord medicijnen te kunnen verstrekken. Als cliënt van eFarma bieden wij u de mogelijkheid om deze gegevens zowel via de website als op papier door te geven.

   Op de website kunt u medische gegevens bewaren in uw eigen dossier. Zo heeft u overal ter wereld alle gegevens overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend zijn deze gegevens beveiligd. Bewaar hierin gegevens die van belang kunnen zijn voor uw medicatiebewaking, zoals:

   • Medicijngebruik
   • Chronische ziektes
   • Allergieën
   • Labwaarden (nierfunctie GFR, Natrium, Kalium)
   • Overige bijzonderheden

   Zo heeft u overal ter wereld alle gegevens overzichtelijk bij elkaar.

   Medicatiebewaking
   Bij eFarma wordt uw recept gecontroleerd aan de hand van de eerder genoemde gegevens. Hiermee bewaken wij uw medicatie niet alleen op de juiste dosering en gebruiksaanwijzing, maar ook op medicijnen die elkaar niet verdragen (interacties), of in uw geval niet gebruikt mogen worden (contra-indicaties).

   Wanneer wij uw nierfunctie weten, kunnen wij ook controleren of uw medicijnen en de dosering van uw medicijnen bij uw nierfunctie passen.

   Overzicht van uw medicijngebruik
   Met een PDF-versie van uw medicatie-overzicht (deze ontvangt u bij iedere bestelling) kunt u een arts of een andere apotheek inzage geven in de medicijnen die eFarma aan u heeft verstrekt. Het medicatie-overzicht voldoet aan de landelijke ORIA-standaard.

  • Medicatiebewaking, hoe werkt dat bij eFarma?

   Bij apotheek eFarma wordt uw recept gecontroleerd aan de hand van de ons bekende gegevens. Hiermee bewaken wij uw medicatie niet alleen op de juiste dosering en gebruiksaanwijzing, maar ook op medicijnen die elkaar niet verdragen (interacties), of in uw geval niet gebruikt mogen worden (contra-indicaties en allergieën).

   Ook kan het van belang zijn voor veilig medicijngebruik om uw nierfunctie te weten. Wanneer wij uw nierfunctie weten, kunnen wij controleren of uw medicijnen én de dosering van uw medicijnen bij uw nierfunctie passen.

   Gegevens over uw medicijngebruik en (chronische) ziektes zijn voor ons van belang om u verantwoord medicijnen te kunnen verstrekken. Wij vragen deze gegevens op bij uw (vorige) apotheek. Wij verstrekken desgevraagd de door ons verstrekte medicatie aan andere zorgverleners (apotheken en uw huisarts). De communicatie gaat via de fax of elektronisch via de nieuwe landelijke zorginfrastructuur (EPD). Daarvoor moet u ons eerst toestemming geven (zie onder).

   Daarnaast heeft u als cliënt van eFarma de mogelijkheid om deze gegevens via de website door te geven, of op papier via het pdf-bestelformulier op uw accountpagina.

   Op internet kunt u medische gegevens bewaren in uw eigen dossier. Vanzelfsprekend zijn deze gegevens beveiligd. Bewaar hierin gegevens die van belang kunnen zijn voor uw medicatiebewaking, zoals:

   • Medicijngebruik
   • Chronische ziektes
   • Allergieën
   • Labwaarden (nierfunctie GFR,  Natrium, Kalium)
   • Overige bijzonderheden

   De gegevens kunt u invoeren via uw accountpagina.

   Ook nemen wij gegevens van uw zorgverleners op in ons systeem. Wij registreren uw huisarts, uw specialist(en) en instanties als bijvoorbeeld de trombosedienst (wanneer u bloedverdunners gebruikt). Wij communiceren e-mail, elektronische berichten, telefoon en fax.

   Overzicht van uw medicijngebruik
   Met uw medicatie-overzicht (MO) - deze ontvangt u als PDF- document in uw mailbox na iedere bestelling - kunt u een arts of een andere apotheek inzage geven in de medicijnen die eFarma aan u heeft verstrekt. Dit overzicht is gemaakt volgens de landelijke ORIA standaard.

   Elektronisch Patiënten Dossier - EPD
   Na uw toestemming verstrekken wij medicatiegegevens rechtstreeks aan een andere zorgverlener. Dit kan via een faxbericht of per elektronisch bericht via de zorginfrastructuur van het landelijke EPD. Klik hier voor meer informatie. U kunt op deze pagina toestemming geven als u bij ons bent geregistreerd als patiënt.

  • Waarom vergoedt FBTO een apotheekbereiding wel?

   Er is vanaf 1 januari 2016 1 vergoedingenlijst voor apotheekbereidingen. Waarom vergoedt FBTO een geneesmiddel vanaf 1 januari wel?


   Er is genoeg bewijs dat het geneesmiddel bruikbaar en werkzaam is. Er is geen geregistreerd alternatief met dezelfde werking.

  • Assortiment

   Wij leveren alle medicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn. De medicijnen worden via de officiële kanalen betrokken (groothandel en industrie). Het assortiment is daarmee minstens zo breed als in de "gewone" apotheek.


 • Klant bij eFarma
  • Moet ik mijn huisarts op de hoogte stellen van mijn overstap

   Moet ik mijn huisarts op de hoogte stellen van mijn overstap?
   Het is niet verplicht om uw overstap door te geven aan uw huisarts. Sinds 2006 heeft iedereen een vrije apotheekkeuze.

   Voor de communicatie tussen de huisarts en de apotheek is het wel handig als de huisarts op de hoogte is van uw overstap naar apotheek eFarma.

  • Uitschrijven bij huidige apotheek

   Om een goed overzicht te houden van de medicijnen die u gebruikt is het verstandig om u uit te schrijven bij uw huidige apotheek  en in te schrijven bij apotheek eFarma.

   Tijdens het overstappen heeft u de mogelijk om uw medicatieoverzicht in te vullen. Vul hier ook de medicijnen in waar u thuis nog voldoende voorraad van heeft, zo blijft de medicatiebewaking optimaal.

  • Hoe word ik klant bij eFarma?

   Wilt u voortaan uw medicijnen via eFarma bestellen? Dan maakt u een account aan en vult u het overstapformulier in.

  • Vrije apotheekkeuze

   U bent wettelijk vrij om voor apotheek eFarma te kiezen. Sinds 1 januari 2006 is er namelijk geen vaste inschrijving op naam meer in de apotheek.

   We raden u wel aan om het medicatie-overzicht mee te nemen als u van apotheek wisselt, dit in verband met de medicatiecontrole.


Contact